Polityka prywatności

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Firma SCOOL Kursy językowe, właściciel strony internetowej www.scool.edu.pl, dokłada wszelkich starań, 
aby chronić prywatność osób korzystających z niej.
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych 
osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

    1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?
     SCOOL , my, nasze – Firma SCOOL Kursy językowe
     Nasi klienci – klienci Firmy SCOOL, którym Firma SCOOL świadczy usługi edukacyjne (PKD 85.59.A)
     RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
     W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
     swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
     o ochronie danych).
     Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę ze SCOOL
     Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą SCOOL
     Potencjalny Pracownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy 
     ze SCOOL.
     Ty, Twój – odpowiednio Klient lub Potencjalny Klient
     Strona, nasza strona - www.scool.edu.pl


    2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI 
     SKONTAKTOWAĆ?
     Firma SCOOL Kursy językowe jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam 
     poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie, osobiście lub w rozmowie telefonicznej.
     W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, 
     skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres rodo@scool.edu.pl


    3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
     W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się 
     do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

     Zapytanie o ofertę
     Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, 
     osobiście lub w rozmowie telefonicznej, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które 
     dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.
     Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

     Zawarcie umowy
     Rodzaje umów: umowa na świadczenie usług edukacyjnych indywidualnie lub grupowo.
     Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, 
     osobiście lub w rozmowie telefonicznej, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu 
     i dane, które dobrowolnie podajesz w umowie.
     Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


     Zgłoszenie udziału w rekrutacji
     W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, przesłane nam 
     e-mailem, lub przekazane w rozmowie telefonicznej albo osobiście, to znaczy Twój adres e-mail, imię 
     i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie, historię zatrudnienia, dyspozycyjność i dane, które dobrowolnie 
     podajesz nam w treści zapytania.
     Podstawa prawna. Twoja zgoda na przetwarzanie danych.


     Statystyka korzystania ze strony
     Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, 
     takie jak: odwiedzanie strony i podstron oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu.
     Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu 
     korzystania z naszej strony oraz na poprawie oferty usług.


     Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
     Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, 
     jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane 
     zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
     Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie 
     funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, 
     opartych na rzetelności i lojalności.


     Badanie Twojej satysfakcji

     Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres e-mail oraz informację 
     o dacie wysłanej wiadomości, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte 
     w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.
     Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie 
     dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów i Potencjalnych Klientów.


     Marketing naszych produktów i usług
     Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełnienie 
     formularza na stronie oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane i przechowywane 
     za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: 
     historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i Twoja 
     aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.
     Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim 
     umiejętnościom, doświadczeniu, zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak 
     stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe, dotyczące naszych produktów i usług, które 
     mogą Cię zainteresować.
     Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu 
     naszych produktów i usług.
     Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, 
     że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie 
     będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. 
     Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego 
     wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc 
     do nas na rodo@scool.edu.pl. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów 
     traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.


    4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
     Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:


     Pracownikom firmy SCOOL

     Udostępniamy twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, 
     w celu na jaki wyraziłeś zgodę.


     Dostawcy usług
     Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisów. 
     Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych 
     i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych 
     (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 
     Wykaz dostawców, z których usług korzystamy możesz otrzymać w każdym momencie zgłaszając do SCOOL 
     zapytanie na adres rodo@scool.edu.pl.


     Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie 
     na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, do wysyłki wiadomości 
     e-mail, do analizy ruchu w Serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również 
     wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta (np. Wypełnienie Profilu dokumentem CV).
     Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
     (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem 
     Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia 
     ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania 
     standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza 
     Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. 
     W sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
     Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób 
     wskazany w punkcie 2 Polityki Prywatności.


     Organy państwowe

     Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, 
     w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych 
     Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
     i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


    5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
     Okres przechowywania twoich danych zależy od celu:
     1. rekrutacyjnym - Twoje dane będą u nas przez okres 90 dni lub jeśli wyraziłeś zgodę na udział 
      w dalszych rekrutacjach - na okres 36 miesięcy od dnia zgłoszenia.
     2. ofertowym - przez okres 12 miesięcy
     3. nawiązania umowy - od dnia zgłoszenia do czasu 24 miesięcy od dnia zakończenia umowy
     4. marketingu naszych usług i produktów - przez okres 24 miesięcy
     5. w pozostałych celach wymienionych w pkt. 3 niniejszej polityki- przez okres 12 miesięcy.


    6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
     Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez 
     zgłoszenie żądania na adres rodo@scool.edu.pl. 


     Prawo do cofnięcia zgody
     Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również 
     danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail, w rozmowie telefonicznej lub osobiście. 
     Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie 
     dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
     Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak 
     uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą 
     (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych).
     Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO


     Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
     Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, 
     w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, 
     marketingiem naszych usług , prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji.
     Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich 
     danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
     Podstawa prawna: art. 21 RODO

      
     Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

     Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
     Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
     1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
     2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były 
      przetwarzane;
     3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
     4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania 
      ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
     5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

     Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.

     Podstawa prawna: art. 17 RODO

     Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
     Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić 
     np. w następujących przypadkach:

     1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie 
      na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

     2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz 
      ograniczenia ich wykorzystania;

     3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub 
      wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

     4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas 
      potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw 
      i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
      Podstawa prawna: art. 18 RODO


     Prawo dostępu do danych

     Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, 
     masz prawo:
     1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
     2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach 
      lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub 
      o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia 
      skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 
      o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię 
      Europejską;
     3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
      Podstawa prawna: art. 15 RODO


      Prawo do sprostowania danych
      Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu 
      do wszystkich przekazanych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli 
      są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
      Podstawa prawna: art. 16 RODO


      Prawo do przenoszenia danych
      Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, 
      wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. 
      Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu 
      administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
      Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf. 
      Podstawa prawna: art. 20 RODO


      W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
      Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy 
      to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego 
      otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy 
      mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując 
      Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.


      Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
      Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz 
      realizacji przysługujących Ci uprawnień.
      Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO 
      zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
      (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


    7. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
     Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy 
     nowoczesne rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe, Firewall, zabezpieczamy nasze 
     telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem.


    8. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES
     Ta strona wykorzystuje następujące pliki cookies:
     • Google Analytics – cookies sesyjne, które śledzi aktywność użytkownika na stronie, umożliwiając 
      gromadzenie informacji na temat tej aktywności, tak aby użytkownik nie musiał pamiętać, jakie 
      podstrony odwiedził ani rozpoczynać przeglądania strony od początku.
     • Google AdWords – cookies stałe, które śledzą banery i linki reklamowe, na które użytkownik kliknął, 
      umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach 
      Google tutaj. Użytkownik może zrezygnować z reklam Google w każdej chwili za pomocą Google –
      Ustawienia reklam.
     • Facebook Pixel – cookies stałe, które tworzą reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika, 
      umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach 
      Facebooka tutaj w zakładce „Reklamy, statystyki, pomiary”. Użytkownik może dostosować swoje 
      preferencje reklamowe za pomocą centrum pomocy Facebooka.


    9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
     Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub 
     uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie 
     www.scool.edu.pl, a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy ci ją na maila