Authorised Test Centre

Akredytowane Centrum Egzaminacyjne PEIC

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Na miejscu w Scool można przystąpić do egzaminu Pearson English International Certificate z języka angielskiego i uzyskać międzynarodowy certyfikat, potwierdzający i opisujący umiejętności językowe. Egzaminatorami są przeszkoleni nauczyciele pracujący w Scool. Sesje dla młodzieży i dorosłych organizujemy 7 razy w roku, a dla dzieci – 3 razy.

Międzynarodowe certyfikaty

 

Certyfikaty są ważne bezterminowo i uznawane przez uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe na całym świecie. Zdający otrzymują wynik w postaci certyfikatu i raportu, który dostarcza informacji o stopniu opanowania poszczególnych sprawności językowych. PEIC potwierdza w szczególności praktyczne umiejętności komunikacyjne.

 

 

Obejrzyj certyfikaty

dla dorosłych i młodzieży

 

 

Egzamin dla dorosłych i młodzieży dostępny jest na 6 poziomach zaawansowania od A1 do C2.
Poziom B2 (odpowiednik FCE) jest popularny wśród nauczycieli klas 1-3 i przedszkolnych, ponieważ daje uprawnienia do nauczania angielskiego w tych grupach wiekowych.
Egzamin International Certificate składa się z dwóch części:
- pisemnej, sprawdzającej rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego i umiejętność pisania,
- ustnej, sprawdzającej umiejętność poprawnego komunikowania się.

 

Egzamin kładzie szczególny nacisk na ocenę praktycznych umiejętności komunikacyjnych i dostarcza zdającemu rzetelnej informacji zwrotnej na temat jego poziomu językowego.
Egzamin oparty jest na naturalnych sytuacjach i pozwala zaprezentować umiejętności językowe podczas wykonywania czynności znanych z życia codziennego.
Pearson English International Certificate
Dodatkowe informacje o egzaminie, wskazówki dla zdających oraz przykładowe testy znajdziesz na pearson.pl

PEIC (wcześniej PTE General)

 

 • dostępny na 6 poziomach od A1 do C2
 • 7 terminów w roku
 • szeroko uznawany w Polsce i na świecie
 • bezterminowy
 • nastawiony na praktyczną komunikację
 • format papierowy lub on-line

dla dzieci

 

Egzaminy Pearson Test of English Young Learners zostały stworzone z myślą o dzieciach. To przyjazne dziecku egzaminy z języka angielskiego, opierające się na rzeczywistej komunikacji i wspierające motywację do dalszej nauki. Dzięki angażującej i bezstresowej formule, w naturalny sposób sprawdzają umiejętność posługiwania się językiem angielskim i sprawiają, że zdający przełamują obawę przed testami, pozytywnie zapamiętując swoje pierwsze doświadczenie egzaminacyjne.

 

Egzamin sprawdza 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie, a znajomość gramatyki i słownictwa weryfikuje w trakcie oceny tych umiejętności. Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczniów oraz dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o ich umiejętnościach.

 

Certyfikaty PEIC YL dla dzieci

 

poziom

 

poziom CEFR

 

część pisemna

część ustna

rekomendowany wiek dziecka

gra planszowa

krótka rozmowa

Firstwords

poniżej A1

7-8

60 min.

10 min.

10 min.

Springboard

A1

8-10

60 min.

10 min.

10 min.

Quickmarch

A1/A2

10-12

60 min.

10 min.

10 min.

Breakthrough

A2

11-13

75 min.

10 min.

10 min.

PEIC Young Learners

 

 • dla dzieci 7-13 lat (4 poziomy zaawansowania)
 • przyjazny – przeprowadzany w formie zabawy
 • praktyczny – skoncentrowany na wzmacnianiu umiejętności komunikacji
 • motywujący – zachęca do nauki języka, przełamując obawę przed testami
 • międzynarodowy

FAQ

Od początku chcieliśmy, żeby uczeń mógł korzystać z naszych zajęć w swojej szkole lub blisko domu. Zajęcia odbywają się w różnych szkołach na terenie Łodzi.

 • Wspiera kandydatów na studia krajowe i zagraniczne dzięki szerokiej uznawalności certyfikatu wśród uczelni w Polsce i na świecie
 • Pomaga zdać egzamin z lektoratu na uczelni
 • Zwiększa szanse na udział w międzynarodowych programach wymiany studenckiej, np. Erasmus
 • Zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego
 • Potwierdza umiejętności językowe niezbędne w karierze edukacyjnej, zawodowej lub naukowej
 • Pozwala rozszerzyć wachlarz kwalifikacji zawodowych
 • Zapewnia certyfikat sygnowany przez Edexcel Limited, największy brytyjski organ przyznający kwalifikacje akademickie i zawodowe, oraz akredytowany przez niezależną organizację Ofqual

 • Egzaminy PEIC YL są bardzo lubiane przez dzieci i stanowią cenną nagrodę za ich zaangażowanie i postępy na zajęciach.
 • Uzyskane certyfikaty silnie motywują dzieci do dalszej nauki na kolejnych poziomach zaawansowania.
 • W perspektywie czasu egzaminy PEIC YL znakomicie przygotowują do egzaminu 8-klasisty w szkole publicznej. Przede wszystkim dają wcześniejsze pozytywne doświadczenie egzaminacyjne, a zakres testowanych umiejętności jak również część typów zadań pokrywa się w obu egzaminach.
 • Dzieci otrzymują międzynarodowy certyfikat wydany przez Edexel, największą instytucję egzaminacyjną w Wielkiej Brytanii.

Wynik w postaci certyfikatu i raportu dostarcza informacji o stopniu opanowania poszczególnych sprawności językowych. Dla ucznia jest podsumowaniem pewnego etapu nauki i stanowi źródło motywacji do dalszej pracy.

 

 • Aby otrzymać certyfikat na danym poziomie i ocenę PASS należy uzyskać ok. 60% (w zależności od średniej statystycznej uzyskiwanych punktów). W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on raport o poszczególnych umiejętnościach.
 • Uzyskując wynik od ok. 70% uczeń otrzymuje ocenę PASS WITH MERIT i certyfikat z wyróżnieniem.
 • Uzyskując wynik powyżej 80-85% uczeń otrzymuje ocenę PASS WITH DISTINCTION, co oznacza, że zaprezentował umiejętności wykraczające poza aktualny poziom egzaminu.

 • część ustna trwa około 10 minut i odbywa się w formie rozmowy; składa się z trzech części – dyskusja, opis rysunku i scenka rodzajowa
 • część pisemna sprawdza umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu i tworzenia wypowiedzi pisemnych
 • gramatyka jest sprawdzana przy okazji, nie ma odrębnej sekcji egzaminu jej poświęconej

 • część ustna trwa około 15 minut i odbywa się w formie zabawy i angażującej gry planszowej, co ogranicza stres związany z egzaminem oraz krótkich wypowiedzi na wybrany temat
 • część pisemna sprawdza umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu i tworzenia prostych wypowiedzi pisemnych

Firstwords (polecany najczęściej dla dzieci 7-8 lat)

 

 • znać alfabet i proste słowa dotyczące otoczenia dziecka
 • rozumieć i opowiadać w języku angielskim o najprostszych faktach dotyczących swojego życia i najbliższego otoczenia

 

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź (jedną z trzech), dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami oraz uzupełniają luki w krótkim tekście. Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim najbliższym otoczeniem i zainteresowaniami, a następnie każdy kandydat mówi np. o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce lub nauczycielu.

 

Springboard (polecany najczęściej dla dzieci 8-10 lat)

 

 • zakres wymagany na poziomie Firstwords
 • mówić o swoich uczuciach, przyzwyczajeniach, rzeczach, które dziecko lubi lub nie lubi
 • umieć odnaleźć najważniejsze informacje w treści tekstu, który czyta lub słyszy, oraz przekazać proste informacje w formie pisemnej

 

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w ramach których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami, uzupełniają luki w krótkim tekście oraz układają pytania do podanych odpowiedzi. Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami. Następnie każdy kandydat uczestniczy w rozmowie np. o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce lub nauczycielu.

 

Quickmarch (polecany najczęściej dla dzieci 10-12 lat)

 • zakres wymagany na poziomach Firstwords i Springboard
 • umieć czytać teksty ze zrozumieniem oraz określić ogólny sens i najważniejsze informacje z rozmów na znane sobie tematy
 • w zrozumiały sposób mówić i pisać o swoich sympatiach, antypatiach, zainteresowaniach, planach na przyszłość i wydarzeniach z przeszłości

 

Część pisemna (60 minut) składa się z 6 zadań, w ramach których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, pisemnie tworzą i odpowiadają na pytania oraz uzupełniają luki wybranymi wyrazami w poprawnej formie czasu przeszłego. Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami. W drugim zadaniu kandydat mówi np. o swoim najbliższym środowisku, urodzinach, posiłkach czy dyscyplinach sportu.

 

Breakthrough (polecany najczęściej dla dzieci 11-13 lat)

 

 • zakres wymagany na poziomach Firstwords, Springboard i Quickmarch
 • opisywać swoje plany i relacjonować wydarzenia, wydawać polecenia, udzielać wyjaśnień oraz wyrażać swoje opinie i przypuszczenia

 

Część pisemna (75 minut) składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź, dopasowują słowa lub wypowiedzi do ilustracji, łączą pytania z właściwymi odpowiedziami, uzupełniają luki w tekście oraz tworzą krótkie opowiadanie na podstawie przedstawionych ilustracji. Część ustna (20 minut) odbywa się w pięcioosobowej grupie, a dzieci mają do wykonania dwa zadania. Najpierw grają w grę planszową, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim otoczeniem i zainteresowaniami. W drugiej części kandydat powinien wykazać się umiejętnością prowadzenia prostej rozmowy o wakacjach, podróżach, swojej przyszłej pracy lub nieprzyjemnym wydarzeniu, które mu się przydarzyło.

Poznaj rodzinę Brownów

 

Na wszystkich czterech poziomach egzaminów w części pisemnej uczeń spotyka się i poznaje życie codzienne, przygody i niefortunne wypadki rodziny Brownów – nie całkiem typowej rodziny angielskiej.

 

Brownowie mieszkają w Londynie. Pan Tom Brown jest bardzo zajętym pilotem, podróżującym po całym świecie, włączając w to kraje, w których dzieci podchodzą do egzaminów PTE Young Learners. Pani Elizabeth Brown to super-mama. Opiekuje się czwórką dzieci, a ponadto pracuje jako weterynarz, więc oczywiście spotyka mnóstwo zwierzaków każdego dnia. Anna jest najstarsza z całej czwórki dzieci. Uczy się pilnie do egzaminów w szkole, a jej ulubionymi zajęciami są sport, taniec i słuchanie muzyki pop. Jej młodszy brat również lubi sport. Właściwie to ma bzika na punkcie piłki nożnej i jest fanem drużyny piłkarskiej Arsenal, a poza tym pochłania go gra na konsoli Playstation. Niestety, znacznie lepiej radzi sobie z piłką niż z odrabianiem lekcji. Sophie jest drugim młodszym dzieckiem. Lubi pomagać mamie w pracy ze zwierzętami i opiekuje się pupilami rodziny. Jack to niemowlak. Czas spędza na zabawie i nigdzie nie rusza się bez swojego misia.

 

Państwo Paul i Mary Brown to dziadkowie. Mieszkają niedaleko rodziny Brownów i często wpadają do nich, aby zaopiekować się dziećmi. Oboje są na emeryturze, lecz kiedyś byli farmerami. Mary uwielbia gotować, a Paul interesuje się ogrodnictwem.

napisz do nas lub zadzwoń

Authorised Test Centre

Unlock your future here...